ارتعاشات ناشی از گردابه استوانه های قائم در آرایش پشت هم تحت اثر امواج منظم

خلاصه
پاسخ دینامیکی سازههای فراساحلی تحت اثر نیروی امواج یکی از مهمترین عوامل در طراحی آنها میباشد. نمونههای متعددی از خرابی اینسازهها در سراسر جهان گزارش شده است که علت آن پاسخهای تشدید شده ناشی از تشکیل گردابهها تحت اثر موج و جریان بوده است. در اینپژوهش به صورت آزمایشگاهی به بررسی پاسخهای استوانههای دایرهای قائم تحت اثر امواج منظم پرداخت شده است. بررسیها شامل استوانهدایرهای نوسانی در آرایش منفرد و پشتهم با فاصله 4 برابر قطر استوانه میباشد. در آرایش پشتهم، استوانه بالادست ثابت بوده و استوانه پاییندست دارای یک درجه آزادی عمود بر جهت جریان است. نتایج مطالعات نشان میدهد که زمانی که فرکانس غالب موج نسبت گویایی ازثابت 5 و 10 در سرعت کاهش یافته 5، فرکانسهای KC فرکانس طبیعی سازه در آب است، در سازه تشدید رخ میدهد. برای امواج با عدد نیروی برآیی، ارتعاش استوانه و گردابهها با هم برابر شده و دامنه نوسان به حداکثر مقدار خود میرسد.


کلمات کلیدی:

ارتعاشات ناشی از گردابه . استوانه دایرهای . امواج منظم . آرایش پشت هم

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران(1396)

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

ارتعاشات ناشی از گردابه استوانه های قائم در آرایش پشت هم تحت اثر امواج منظم

خلاصه
پاسخ دینامیکی سازههای فراساحلی تحت اثر نیروی امواج یکی از مهمترین عوامل در طراحی آنها میباشد. نمونههای متعددی از خرابی اینسازهها در سراسر جهان گزارش شده است که علت آن پاسخهای تشدید شده ناشی از تشکیل گردابهها تحت اثر موج و جریان بوده است. در اینپژوهش به صورت آزمایشگاهی به بررسی پاسخهای استوانههای دایرهای قائم تحت اثر امواج منظم پرداخت شده است. بررسیها شامل استوانهدایرهای نوسانی در آرایش منفرد و پشتهم با فاصله 4 برابر قطر استوانه میباشد. در آرایش پشتهم، استوانه بالادست ثابت بوده و استوانه پاییندست دارای یک درجه آزادی عمود بر جهت جریان است. نتایج مطالعات نشان میدهد که زمانی که فرکانس غالب موج نسبت گویایی ازثابت 5 و 10 در سرعت کاهش یافته 5، فرکانسهای KC فرکانس طبیعی سازه در آب است، در سازه تشدید رخ میدهد. برای امواج با عدد نیروی برآیی، ارتعاش استوانه و گردابهها با هم برابر شده و دامنه نوسان به حداکثر مقدار خود میرسد.


کلمات کلیدی:

ارتعاشات ناشی از گردابه . استوانه دایرهای . امواج منظم . آرایش پشت هم

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران(1396)

بلافاصله پس از پرداخت هزینه لینک دانلود توسط سیستم فعال و در اختیار شما قرار می گیرد و یک کد رهگیری جهت پیگیری احتمالی درخواست، به شما داده می شود. همچنین بعد از چند ثانیه به صفحه مورد نظر جهت دریافت مقاله انتقال داده خواهید شد.

قیمت:99.000 ریال

پرداخت آنلاین

---------------------------------------------------------------------------------

پک جامع آموزش نرم افزار دیتاماین (DATAMINE+ Datamine NPV Scheduler

پک جامع آموزش نرم افزار یودک (UDEC)

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ دو بعدی (FLAC 2D)

پک جامع آموزش نرم افزار راک ورکس (ROCKWORKS)

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز (PLAXIS)

پک جامع آموزش نرم افزار PLAXIS 3D TUNNE

پک جامع آموزش نرم افزار PHASE 2

پک جامع آموزش نرم افزار SLIDE

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی (FLAC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار سورپک (Gemcom Surpac)

پک جامع آموزش نرم افزار Plaxis 3D Foundation

پک جامع آموزش نرم افزار UNWEDGE

پک جامع آموزش نرم افزار Swedge

پک جامع آموزش نرم افزار تریدک (3DEC)

پک جامع آموزش نرم افزار MODSIM

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی سه بعدی (PFC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار آبا (ABAQUS)

پک جامع آموزش نرم افزار ژئواستادیو (Geostudio)

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی دو بعدی (PFC 2D)

پک جامع سنجش از دور به همراه آموزش نرم افزار ER Mapper

پک جامع آموزش نرم افزار دیپس (Dips)

پک جامع آموزش نرم افزار میکروماین (Micromine)

پک جامع آموزش نرم افزار تراوش سه بعدی (SEEP 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار 2013 PLAXIS 3D

پک جامع آموزش نرم افزار جم کام ویتل (GEMCOM Whittle)

پک جامع آموزش نرم افزار دیپ سویل (Deep Soil)

پک جامع آموزش نرم افزار سورفر (Surfer)

پک جامع آموزش نرم افزار میداس جی تی اس (MIDAS GTS NX 2016)

پک جامع آموزش نرم افزار جمکام جمز (GEMCOM GEMS)

پک جامع آموزش نرم افزار سپ (SAP 2000)

پک جامع آموزش نرم افزار جمکام ماینکس (GEMCOM GEOVIA Minex)

پک جامع آموزش نرم افزار وکسلر (Voxler)

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیس (OpenSEES)

پک جامع آموزش نرم افزار ال اس داینا (LS DYNA)

پک جامع آموزش نرم افزار شیک (Proshake)

پک جامع آموزش نرم افزار ماینشد (MineSched)

پک جامع آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR)

پک جامع آموزش نرم افزار Maptek Vulcan

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوفایو (GEO5)

پک جامع آموزش نرم افزار انسافت (Ensoft Suite)

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوسافت (GeoSoft)

پک جامع آموزش نرم افزار یاد (YADE)

پک جامع آموزش نرم افزار ویژوالایزر سه بعدی (Visualizer 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیز پی ال (OpenSees PL)

دانلود نرم افزار اپنسیز پی ال 2019 (OpenSees PL 2019)

دانلود نرم افزار پی اف سی 6 (PFC Suite v6.00.13 x64)

دانلود نرم افزار تریدک 5 (5.20.277 Itasca 3DEC)

دانلود نرم افزار فلگ دو بعدی 8 (Itasca FLAC - FLAC Slope 8.0.454 x64)

دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2013 (PLAXIS 3D 2013)

پک جامع آموزش نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

دانلود نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

پک جامع آموزش نرم افزار انسیس (ANSYS)

پک جامع آموزش نرم افزار اگزاماین سه بعدی (Examine3D)

پک آموزش نرم افزار دیتاماین یو جی (Datamine Studio UG)

پک آموزش نرم افزار دیتاماین اپی (Datamine Studio OP)

پک آموزش نرم افزار دیتاماین آر-ام (Datamine Studio RM)

پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 2D

پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 3D

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2020 ( PLAXIS 2D CONNECT Edition 2020)

دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2020 ( PLAXIS 3D CONNECT Edition 2020)

پک جامع آموزش نرم افزار راک لب (Rocscience RocLab)

دانلود نرم افزار ماین سایت 2019 (Minesight 15.4)

دانلود نرم افزار انسافت 2020 (Ensoft Suite 2020)

دانلود نرم افزار فاین ژئوفایو 2020 (Fine GEO5 Suite Professional Package 2020)

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2021 (PLAXIS 2D CONNECT Edition V21)

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2021 (PLAXIS 2D CONNECT Edition V21)

دانلود نرم افزار ژئواستادیو 20 (GEO-SLOPE GeoStudio 20 R2 v9.1.1.16749)

دانلود مقاله تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی

دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم

دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم

دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (مطالعه موردی شهرستان کرج

دانلود مقاله بررسی پتانسیل تورم خاک های رسی مناطق مختلف شهرستان کرج

دانلود مقاله بررسی میزان تاثیرپذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ

دانلود مقاله بررسی میزان تاثیرپذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ

نرم ,افزار ,آموزش ,پک ,جامع ,دانلود ,نرم افزار ,آموزش نرم ,پک جامع ,جامع آموزش ,دانلود نرم ,میرسد کلمات کلیدی ,برآیی، ارتعاش استوانه ,نیروی برآیی، ارتعاش ,نسبت گویایی ازثابت

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله پانکتوم myprojects اسین دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. I G I عسل ارگانیک پلنگا boomrangeng سایت پیش بینی فوتبال همه چیز برای تو معلمِ همراه آلفا کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.