ارزيابي و پهنه بندي خطر سقوط سنگ در جاده اورامانات (مسير در يبر هجيج)ژ

چکيده
از منطقه اورامانات که در غرب استانهاي کردستان و کرمانشاه واقع است يک جاده اصلي م يگذرد که شهرهاي مريوانو پاوه را به هم وصل م يکند. اين جاده کوهستاني هر جا که به دامن ههاي سنگي مي رسد با انفجار و تخريب ب يرويهصخر هها و سنگهاي منطقه احداث شده است و لذا آنچه هم اکنون پيش روي است جاده ايست که در قسم تهايي از آنخطر ريزش و سقوط سنگ فوق العاده شديد و بسيار شايان توجّه و چاره انديشي است. هر عابر و مسافري با کمتريندقّت اين خطر را به وضوح مشاهده و لمس خواهد کرد. خطری که مستم چاره انديشی مدبرانه است.گام نخست در مطالعات پايداري و اصلاح شي بهاي سنگي حاشيه جاد هها، شناسايي بحران يترين و مخاطره آميزترينآنها است. در اين راستا در صورتي که خطر ناپايداري ناشي از احتمال سقوط بلوکهاي سنگي باشد، يکي از بهترينرو شهاي ارزيابي، روش امتيازدهي بهخطرات سقوط سنگ RHRS)2 ) است. در اين مقاله قابليت اين روش بررسيشده و با استفاده از آن ريسک ناشي از سقوط بلوکهاي سنگي در بخشي از جاده اورامانات در مسير حدود دو کيلومتريدر يبر- هجيج برآورد شده است. در ادامه روشي براي پهن هبندي خطر سقوط سنگ با استفاده از اين سيستم ارائه ودر مسير در يبر - هجيج مورد استفاده قرار گرفت. بدين منظور، در مسير مذکور مقاطع مختلفي که داراي رخنمون مشخص در هر بخش و در عين حال از لحاظ پايداري در بدترين وضعيت قرار گرفته بودند، انتخاب و به عنوان مقطعانداز هگيري در نظر گرفته شد. در مجموع 23 مقطع که دربرگيرنده کليه وضعي تهاي مختلف ناپايداري در اين مسيربود، انتخاب شد. سپس در هر ايستگاه فاکتورهاي موثر در سيستم RHRS انداز هگيري و بر اساس مقادير بدست آمده،مسير مورد بررسي به هشت پهنه با خطر و ريسک نسبتاً مشابه تقسيم شد. بر اساس پهن ههاي شناسايي شده، سطح واولويت تمهيدات اجرايي و اقدامات اصلاحي بر اساس مخاطره آميز بودن شيبها بدست آمد. امتياز سيستم RHRS دراين مسير بين 206 تا 445 در تغيير است که اين مقادير نشانگر آن است که براي بخ شهايي از اين ديوار هها، ريسکناپايداري غير قابل پذيرش بوده و لذا نياز به انجام کارهاي اصلاحي فوري مي باشد.

كلمات کليدي:

شيب سنگي . سقوط سنگ . خطر و ريسک . روش RHRS . پهنه بندي . اقدامات اصلاحي . جاده اورامانات

اولین کنفرانس مهندسی انفجار (1389)

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

ارزيابي و پهنه بندي خطر سقوط سنگ در جاده اورامانات (مسير در يبر هجيج)

چکيده
از منطقه اورامانات که در غرب استانهاي کردستان و کرمانشاه واقع است يک جاده اصلي م يگذرد که شهرهاي مريوانو پاوه را به هم وصل م يکند. اين جاده کوهستاني هر جا که به دامن ههاي سنگي مي رسد با انفجار و تخريب ب يرويهصخر هها و سنگهاي منطقه احداث شده است و لذا آنچه هم اکنون پيش روي است جاده ايست که در قسم تهايي از آنخطر ريزش و سقوط سنگ فوق العاده شديد و بسيار شايان توجّه و چاره انديشي است. هر عابر و مسافري با کمتريندقّت اين خطر را به وضوح مشاهده و لمس خواهد کرد. خطری که مستم چاره انديشی مدبرانه است.گام نخست در مطالعات پايداري و اصلاح شي بهاي سنگي حاشيه جاد هها، شناسايي بحران يترين و مخاطره آميزترينآنها است. در اين راستا در صورتي که خطر ناپايداري ناشي از احتمال سقوط بلوکهاي سنگي باشد، يکي از بهترينرو شهاي ارزيابي، روش امتيازدهي بهخطرات سقوط سنگ RHRS)2 ) است. در اين مقاله قابليت اين روش بررسيشده و با استفاده از آن ريسک ناشي از سقوط بلوکهاي سنگي در بخشي از جاده اورامانات در مسير حدود دو کيلومتريدر يبر- هجيج برآورد شده است. در ادامه روشي براي پهن هبندي خطر سقوط سنگ با استفاده از اين سيستم ارائه ودر مسير در يبر - هجيج مورد استفاده قرار گرفت. بدين منظور، در مسير مذکور مقاطع مختلفي که داراي رخنمون مشخص در هر بخش و در عين حال از لحاظ پايداري در بدترين وضعيت قرار گرفته بودند، انتخاب و به عنوان مقطعانداز هگيري در نظر گرفته شد. در مجموع 23 مقطع که دربرگيرنده کليه وضعي تهاي مختلف ناپايداري در اين مسيربود، انتخاب شد. سپس در هر ايستگاه فاکتورهاي موثر در سيستم RHRS انداز هگيري و بر اساس مقادير بدست آمده،مسير مورد بررسي به هشت پهنه با خطر و ريسک نسبتاً مشابه تقسيم شد. بر اساس پهن ههاي شناسايي شده، سطح واولويت تمهيدات اجرايي و اقدامات اصلاحي بر اساس مخاطره آميز بودن شيبها بدست آمد. امتياز سيستم RHRS دراين مسير بين 206 تا 445 در تغيير است که اين مقادير نشانگر آن است که براي بخ شهايي از اين ديوار هها، ريسکناپايداري غير قابل پذيرش بوده و لذا نياز به انجام کارهاي اصلاحي فوري مي باشد.

كلمات کليدي:

شيب سنگي . سقوط سنگ . خطر و ريسک . روش RHRS . پهنه بندي . اقدامات اصلاحي . جاده اورامانات

اولین کنفرانس مهندسی انفجار (1389)

بلافاصله پس از پرداخت هزینه لینک دانلود توسط سیستم فعال و در اختیار شما قرار می گیرد و یک کد رهگیری جهت پیگیری احتمالی درخواست، به شما داده می شود. همچنین بعد از چند ثانیه به صفحه مورد نظر جهت دریافت مقاله انتقال داده خواهید شد.

قیمت:99.000 ریال

پرداخت آنلاین

------------------------------------------------------------------------

پک جامع آموزش نرم افزار دیتاماین (DATAMINE+ Datamine NPV Scheduler

پک جامع آموزش نرم افزار یودک (UDEC)

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ دو بعدی (FLAC 2D)

پک جامع آموزش نرم افزار راک ورکس (ROCKWORKS)

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز (PLAXIS)

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز سه بعدی تونل (PLAXIS 3D TUNNEL)

پک جامع آموزش نرم افزار PHASE 2

پک جامع آموزش نرم افزار SLIDE

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی (FLAC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار سورپک (Gemcom Surpac)

پک جامع آموزش نرم افزار Plaxis 3D Foundation

پک جامع آموزش نرم افزار UNWEDGE

پک جامع آموزش نرم افزار Swedge

پک جامع آموزش نرم افزار تریدک (3DEC)

پک جامع آموزش نرم افزار MODSIM

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی سه بعدی (PFC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار آبا (ABAQUS)

پک جامع آموزش نرم افزار ژئواستادیو (Geostudio)

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی دو بعدی (PFC 2D)

پک جامع سنجش از دور به همراه آموزش نرم افزار ER Mapper

پک جامع آموزش نرم افزار دیپس (Dips)

پک جامع آموزش نرم افزار میکروماین (Micromine)

پک جامع آموزش نرم افزار تراوش سه بعدی (SEEP 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار 2013 PLAXIS 3D

پک جامع آموزش نرم افزار جم کام ویتل (GEMCOM Whittle

پک جامع آموزش نرم افزار دیپ سویل (Deep Soil)

پک جامع آموزش نرم افزار سورفر (Surfer)

پک جامع آموزش نرم افزار میداس جی تی اس (MIDAS GTS NX 2016

پک جامع آموزش نرم افزار جمکام جمز (GEMCOM GEMS)

پک جامع آموزش نرم افزار سپ (SAP 2000)

پک جامعآموزش نرم افزار جمکام ماینکس (GEMCOM GEOVIA Minex)

پک جامع آموزش نرم افزار وکسلر (Voxler)

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیس (OpenSEES)

پک جامع آموزش نرم افزار ال اس داینا (LS DYNA)

پک جامع آموزش نرم افزار شیک (Proshake)

پک جامع آموزش نرم افزار ماینشد (MineSched)

پک جامع آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR)

پک جامع آموزش نرم افزار Maptek Vulcan

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوفایو (GEO5)

پک جامع آموزش نرم افزار انسافت (Ensoft Suite)

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوسافت (GeoSoft)

پک جامع آموزش نرم افزار یاد (YADE)

پک جامع آموزش نرم افزار ویژوالایزر سه بعدی (Visualizer 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیز پی ال (OpenSees PL)

دانلود نرم افزار اپنسیز پی ال 2019 (OpenSees PL 2019)

دانلود نرم افزار پی اف سی 6 (PFC Suite v6.00.13 x64)

دانلود نرم افزار تریدک 5 (5.20.277 Itasca 3DEC)

دانلود نرم افزار فلگ دو بعدی 8 (Itasca FLAC - FLAC Slope 8.0.454 x64)

دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2013 (PLAXIS 3D 2013)

پک جامع آموزش نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

دانلود نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

پک جامع آموزش نرم افزار انسیس (ANSYS)

پک جامع آموزش نرم افزار اگزاماین سه بعدی (Examine3D

پک آموزش نرم افزار دیتاماین یو جی (Datamine Studio UG)

پک آموزش نرم افزار دیتاماین ا پی (Datamine Studio OP)

پک آموزش نرم افزار دیتاماین آر-ام (Datamine Studio RM)

پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 2D

پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 3D

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2020 ( PLAXIS 2D CONNECT Edition 2020)

دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2020 ( PLAXIS 3D CONNECT Edition 2020)

پک جامع آموزش نرم افزار راک لب (Rocscience RocLab)

دانلود نرم افزار ماین سایت 2019 (Minesight 15.4)

دانلود نرم افزار انسافت 2020 (Ensoft Suite 2020)

دانلود نرم افزار فاین ژئوفایو 2020 (Fine GEO5 Suite Professional Package 2020)

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2021 (PLAXIS 2D CONNECT Edition V21)

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2021 (PLAXIS 2D CONNECT Edition V21)

دانلود نرم افزار ژئواستادیو 20 (GEO-SLOPE GeoStudio 20 R2 v9.1.1.16749)

پک

دانلود مقاله تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی

دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم

دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم

دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (مطالعه موردی شهرستان کرج

دانلود مقاله بررسی پتانسیل تورم خاک های رسی مناطق مختلف شهرستان کرج

دانلود مقاله بررسی میزان تاثیرپذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ

دانلود مقاله بررسی میزان تاثیرپذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ

افزار ,نرم ,پک ,آموزش ,جامع ,دانلود ,نرم افزار ,آموزش نرم ,پک جامع ,جامع آموزش ,دانلود نرم ,انجام کارهاي اصلاحي ,باشد كلمات کليدي ,واولويت تمهيدات اجرايي ,نسبتاً مشابه تقسيم

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

دنـــیـــای شـــاعـــران ghabechoobing استارتاپ نویس این لحظه پرتوهایی از یک ذهن آموزش ابتدایی وسیستم هوشمند لیموشو جایی برای با هم بودن کاپا عشقولی بلاگ