بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی جهت پی شبینی ضخامت بارسنگ در معدن مس سونگون

چكيده
ضخامت بارسنگ بحراني ترين پارامتر در طراحي الگوي انفجار معادن می باشد، زیرا تخمین مقدار بهينه بارسنگ،نقش بسزائي در چگونگی عمليات انفجار و هزینه های کلی معدنکاری ایفا می کند. از این رو تلاش هاي بسياريجهت کمينه کردن هزينه هاي معدنکاری با استفاده از بهینه سازی الگوی انفجاری معادن صورت م یگیرد. كميتقابل ملاحظه ميزان ضخامت بارسنگ، محققان را به يافتن تاثير عوامل مختلف وادار ساخته که نتيجه آن ارائهفرمول هاي گوناگون و گاهي پيچيده، روش های شبیه سازی، برنامه های نر مافزاری پیشرفته، براي محاسبه ضخامتبارسنگ مي باشد. در اين تحقیق با نگرشي ويژه بر روابط ارائه شده در اين زمينه، مجموعه اي از مهمترين عواملتاثير گذار بر ضخامت بار سنگ تعيين شده و در نهايت پیش بینی ضخامت بارسنگ با استفاده از نتايج حاصل ازانفجار، بررسي هاي ژئومکانيکي و روش شبکه عصبی مصنوعی براي معدن مس سونگون ارائه می شود. مقاومتفشاری تک محوری، وزن مخصوص، شاخص کیفی سنگ ( RQD )، مقاومت چسبندگی، قطر چال انفجاری، اندیسقابلیت پذیری انفجار ( BI ) به عنوان داده های ورودی به شبکه و بارسنگ به عنوان خروجی شبکه در نظر گرفتهشده است. شبکه عصبی با بهره گیری از الگوریتم پس انتشار و با استفاده از 14 سری داده آموزش داده شد و چهارسری داده جهت اعتبارسنجی مورد استفاده قرار گرفتند که ضریب همبستگی داده های آزمایشی برابر 7776 / 0 بدست آمد.


کلمات کلیدی:

ضخامت بارسنگ . خردشدگي . شبکه عصبی . انديس قابليت انفجار . معدن مس سونگون

اولین کنفرانس مهندسی انفجار (1389)

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی جهت پی شبینی ضخامت بارسنگ در معدن مس سونگون

چكيده
ضخامت بارسنگ بحراني ترين پارامتر در طراحي الگوي انفجار معادن می باشد، زیرا تخمین مقدار بهينه بارسنگ،نقش بسزائي در چگونگی عمليات انفجار و هزینه های کلی معدنکاری ایفا می کند. از این رو تلاش هاي بسياريجهت کمينه کردن هزينه هاي معدنکاری با استفاده از بهینه سازی الگوی انفجاری معادن صورت م یگیرد. كميتقابل ملاحظه ميزان ضخامت بارسنگ، محققان را به يافتن تاثير عوامل مختلف وادار ساخته که نتيجه آن ارائهفرمول هاي گوناگون و گاهي پيچيده، روش های شبیه سازی، برنامه های نر مافزاری پیشرفته، براي محاسبه ضخامتبارسنگ مي باشد. در اين تحقیق با نگرشي ويژه بر روابط ارائه شده در اين زمينه، مجموعه اي از مهمترين عواملتاثير گذار بر ضخامت بار سنگ تعيين شده و در نهايت پیش بینی ضخامت بارسنگ با استفاده از نتايج حاصل ازانفجار، بررسي هاي ژئومکانيکي و روش شبکه عصبی مصنوعی براي معدن مس سونگون ارائه می شود. مقاومتفشاری تک محوری، وزن مخصوص، شاخص کیفی سنگ ( RQD )، مقاومت چسبندگی، قطر چال انفجاری، اندیسقابلیت پذیری انفجار ( BI ) به عنوان داده های ورودی به شبکه و بارسنگ به عنوان خروجی شبکه در نظر گرفتهشده است. شبکه عصبی با بهره گیری از الگوریتم پس انتشار و با استفاده از 14 سری داده آموزش داده شد و چهارسری داده جهت اعتبارسنجی مورد استفاده قرار گرفتند که ضریب همبستگی داده های آزمایشی برابر 7776 / 0 بدست آمد.


کلمات کلیدی:

ضخامت بارسنگ . خردشدگي . شبکه عصبی . انديس قابليت انفجار . معدن مس سونگون

اولین کنفرانس مهندسی انفجار (1389)

بلافاصله پس از پرداخت هزینه لینک دانلود توسط سیستم فعال و در اختیار شما قرار می گیرد و یک کد رهگیری جهت پیگیری احتمالی درخواست، به شما داده می شود. همچنین بعد از چند ثانیه به صفحه مورد نظر جهت دریافت مقاله انتقال داده خواهید شد.

قیمت:99.000 ریال

پرداخت آنلاین

------------------------------------------------------------------------

پک جامع آموزش نرم افزار دیتاماین (DATAMINE+ Datamine NPV Scheduler

پک جامع آموزش نرم افزار یودک (UDEC)

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ دو بعدی (FLAC 2D)

پک جامع آموزش نرم افزار راک ورکس (ROCKWORKS)

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز (PLAXIS)

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز سه بعدی تونل (PLAXIS 3D TUNNEL)

پک جامع آموزش نرم افزار PHASE 2

پک جامع آموزش نرم افزار SLIDE

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی (FLAC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار سورپک (Gemcom Surpac)

پک جامع آموزش نرم افزار Plaxis 3D Foundation

پک جامع آموزش نرم افزار UNWEDGE

پک جامع آموزش نرم افزار Swedge

پک جامع آموزش نرم افزار تریدک (3DEC)

پک جامع آموزش نرم افزار MODSIM

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی سه بعدی (PFC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار آبا (ABAQUS)

پک جامع آموزش نرم افزار ژئواستادیو (Geostudio)

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی دو بعدی (PFC 2D)

پک جامع سنجش از دور به همراه آموزش نرم افزار ER Mapper

پک جامع آموزش نرم افزار دیپس (Dips)

پک جامع آموزش نرم افزار میکروماین (Micromine)

پک جامع آموزش نرم افزار تراوش سه بعدی (SEEP 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار 2013 PLAXIS 3D

پک جامع آموزش نرم افزار جم کام ویتل (GEMCOM Whittle

پک جامع آموزش نرم افزار دیپ سویل (Deep Soil)

پک جامع آموزش نرم افزار سورفر (Surfer)

پک جامع آموزش نرم افزار میداس جی تی اس (MIDAS GTS NX 2016

پک جامع آموزش نرم افزار جمکام جمز (GEMCOM GEMS)

پک جامع آموزش نرم افزار سپ (SAP 2000)

پک جامعآموزش نرم افزار جمکام ماینکس (GEMCOM GEOVIA Minex)

پک جامع آموزش نرم افزار وکسلر (Voxler)

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیس (OpenSEES)

پک جامع آموزش نرم افزار ال اس داینا (LS DYNA)

پک جامع آموزش نرم افزار شیک (Proshake)

پک جامع آموزش نرم افزار ماینشد (MineSched)

پک جامع آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR)

پک جامع آموزش نرم افزار Maptek Vulcan

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوفایو (GEO5)

پک جامع آموزش نرم افزار انسافت (Ensoft Suite)

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوسافت (GeoSoft)

پک جامع آموزش نرم افزار یاد (YADE)

پک جامع آموزش نرم افزار ویژوالایزر سه بعدی (Visualizer 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیز پی ال (OpenSees PL)

دانلود نرم افزار اپنسیز پی ال 2019 (OpenSees PL 2019)

دانلود نرم افزار پی اف سی 6 (PFC Suite v6.00.13 x64)

دانلود نرم افزار تریدک 5 (5.20.277 Itasca 3DEC)

دانلود نرم افزار فلگ دو بعدی 8 (Itasca FLAC - FLAC Slope 8.0.454 x64)

دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2013 (PLAXIS 3D 2013)

پک جامع آموزش نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

دانلود نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

پک جامع آموزش نرم افزار انسیس (ANSYS)

پک جامع آموزش نرم افزار اگزاماین سه بعدی (Examine3D

پک آموزش نرم افزار دیتاماین یو جی (Datamine Studio UG)

پک آموزش نرم افزار دیتاماین ا پی (Datamine Studio OP)

پک آموزش نرم افزار دیتاماین آر-ام (Datamine Studio RM)

پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 2D

پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 3D

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2020 ( PLAXIS 2D CONNECT Edition 2020)

دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2020 ( PLAXIS 3D CONNECT Edition 2020)

پک جامع آموزش نرم افزار راک لب (Rocscience RocLab)

دانلود نرم افزار ماین سایت 2019 (Minesight 15.4)

دانلود نرم افزار انسافت 2020 (Ensoft Suite 2020)

دانلود نرم افزار فاین ژئوفایو 2020 (Fine GEO5 Suite Professional Package 2020)

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2021 (PLAXIS 2D CONNECT Edition V21)

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2021 (PLAXIS 2D CONNECT Edition V21)

دانلود نرم افزار ژئواستادیو 20 (GEO-SLOPE GeoStudio 20 R2 v9.1.1.16749)

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی ورژن 6 (FLAC 3D V6)

پک جامع آموزش نرم افزار مادفلو (MODFLOW)

دانلود نرم افزار ژئوویا سورپک 2020 (GEOVIA Surpac 2020)

دانلود نرم افزار میداس جی تی اس ان ایکس 2021(MIDAS GTS NX 2021)

دانلود نرم افزار میداس جی تی اس ان ایکس 2022(MIDAS GTS NX 2022)

دانلود مقاله تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی

دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم

دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم

دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (مطالعه موردی شهرستان کرج

دانلود مقاله بررسی پتانسیل تورم خاک های رسی مناطق مختلف شهرستان کرج

دانلود مقاله بررسی میزان تاثیرپذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ

دانلود مقاله بررسی میزان تاثیرپذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ

افزار ,نرم ,آموزش ,پک ,جامع ,دانلود ,نرم افزار ,آموزش نرم ,پک جامع ,جامع آموزش ,دانلود نرم ,شبینی ضخامت بارسنگ ,حاصل ازانفجار، بررسي ,انفجاری، اندیسقابلیت پذیری ,اندیسقابلیت پذیری انفجار

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

love بهارفایل منطقه گرگ و میش نید وبمستر filepersian خاطرات زیبا فروشگاه shayanikray چوب آسیا مترجم برتر