بررسي مقايسه اي پيش بيني فركانس لرزش زمين ناشي از انفجار با روش هاي آماري و شبكه هاي عصبي

چکيده
حفاري و انفجار هنوز هم به عنوان اقتصادي ترين روش در حفريات معادن روباز و زيرزميني شناخته مي شود. بر اساس تحقيقات انجامشده، مابين 20 تا 0 درصد انرژي توليد شده توسط ماده منفجره صرف خردايش توده سنگ مي شود و مابقي آن به شکل لرزش زمين وهوا، پرتاب سنگ و. صرف مي شود. در اين ميان لرزش زمين بيشترين اثر مخرب را دارد. معادلات زيادي تاکنون توسط محققين جهتپيش بيني لرزش زمين پيشنهاد شده است که از خرج در هر تأخير و فاصله از محل انفجار به عنوان پارامترهاي اصلي ياد مي کند. اما هنوزنمي توان از معادلات ارائه شده براي تخمين لرزش در هر محيطي استفاده کرد زيرا لرزش زمين تحت تأثير پارامترهاي زيادي مي باشدکه مختص منطقه است و ترکيب آنها درمعادلات ديده نمي شود. همچنين فركانس و بيشينه سرعت ذرات هردو نقش مهمي براي انفجارايمن و بدون اشكال ايفا مي كنند که در اين فرمول ها فرکانس مورد ارزيابي قرار نمي گيرد. اين تحقيق کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي (ANN) در تخمين فرکانس لرزش زمين با در نظر گرفتن همه پارامترهاي موثر توده سنگ، خواص ماده منفجره و طراحي انفجار را موردبررسي قرار مي دهد. براي اين منظور يک شبکه عصبي با الگوريتم پس انتشار شکل گرفت و از داده هاي الگوي انفجار معادن مس سونگونو سرچشمه به عنوان پارامتر هاي ورودي استفاده شد و فرکانس لرزش به عنوان پارامتر خروجي در نظر گرفته شد. همچنين براي اثباتکارايي اين روش، همان اطلاعات به وسيله آناليز رگرسيون چندگانه ) MVRA ( که با نرم افزار SPSS بدست آمد, مورد مقايسه قرار گرفت.مقايسه دو روش آناليز رگرسيون چندگانه و شبکه هاي عصبي مصنوعي در مورد معدن سرچشمه مشخص مي کند که روش شبکه هايعصبي مصنوعي، با ضريب تعيين 69 / 0 = R2 و ميانگين مجذور خطاي 1/ 5 براي بهترين شبکه، نسبت به آناليز رگرسيون چندگانه، با ضريبتعيين 6/ 0= R2 و ميانگين مجذور خطاي 8/ 51 ، براي بهترين پيش بيني، از دقت بالاتري برخوردار است. همچنين مقايسه دو روش آناليزرگرسيون چندگانه و شبکه هاي عصبي مصنوعي در مورد معدن سونگون ثابت کرد که روش شبکه هاي عصبي مصنوعي، با ضريب تعيينR2 = 0/89 و ميانگين مجذور خطاي 74 / 0 براي بهترين شبکه نسبت به آناليز رگرسيون چندگانه، با ضريب تعيين 53 / 0= R2 و ميانگينمجذور خطاي 98 / 2، از دقت بالا تري برخوردار است. درنهايت بر اساس مقايسه ضريب همبستگي و ميانگين خطاي مطلق بين مقاديراندازه گيري شده و پيش بيني شده فرکانس، روش شبکه هاي عصبي مصنوعي داراي بهترين دقت تعيين شد.


کلمات کليدي:

فرکانس لرزش زمين . شبکه هاي عصبي مصنوعي . آناليز رگرسيون چندگانه

اولین کنفرانس مهندسی انفجار (1389)

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

بررسي مقايسه اي پيش بيني فركانس لرزش زمين ناشي از انفجار با روش هاي آماري و شبكه هاي عصبي

چکيده
حفاري و انفجار هنوز هم به عنوان اقتصادي ترين روش در حفريات معادن روباز و زيرزميني شناخته مي شود. بر اساس تحقيقات انجامشده، مابين 20 تا 0 درصد انرژي توليد شده توسط ماده منفجره صرف خردايش توده سنگ مي شود و مابقي آن به شکل لرزش زمين وهوا، پرتاب سنگ و. صرف مي شود. در اين ميان لرزش زمين بيشترين اثر مخرب را دارد. معادلات زيادي تاکنون توسط محققين جهتپيش بيني لرزش زمين پيشنهاد شده است که از خرج در هر تأخير و فاصله از محل انفجار به عنوان پارامترهاي اصلي ياد مي کند. اما هنوزنمي توان از معادلات ارائه شده براي تخمين لرزش در هر محيطي استفاده کرد زيرا لرزش زمين تحت تأثير پارامترهاي زيادي مي باشدکه مختص منطقه است و ترکيب آنها درمعادلات ديده نمي شود. همچنين فركانس و بيشينه سرعت ذرات هردو نقش مهمي براي انفجارايمن و بدون اشكال ايفا مي كنند که در اين فرمول ها فرکانس مورد ارزيابي قرار نمي گيرد. اين تحقيق کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي (ANN) در تخمين فرکانس لرزش زمين با در نظر گرفتن همه پارامترهاي موثر توده سنگ، خواص ماده منفجره و طراحي انفجار را موردبررسي قرار مي دهد. براي اين منظور يک شبکه عصبي با الگوريتم پس انتشار شکل گرفت و از داده هاي الگوي انفجار معادن مس سونگونو سرچشمه به عنوان پارامتر هاي ورودي استفاده شد و فرکانس لرزش به عنوان پارامتر خروجي در نظر گرفته شد. همچنين براي اثباتکارايي اين روش، همان اطلاعات به وسيله آناليز رگرسيون چندگانه ) MVRA ( که با نرم افزار SPSS بدست آمد, مورد مقايسه قرار گرفت.مقايسه دو روش آناليز رگرسيون چندگانه و شبکه هاي عصبي مصنوعي در مورد معدن سرچشمه مشخص مي کند که روش شبکه هايعصبي مصنوعي، با ضريب تعيين 69 / 0 = R2 و ميانگين مجذور خطاي 1/ 5 براي بهترين شبکه، نسبت به آناليز رگرسيون چندگانه، با ضريبتعيين 6/ 0= R2 و ميانگين مجذور خطاي 8/ 51 ، براي بهترين پيش بيني، از دقت بالاتري برخوردار است. همچنين مقايسه دو روش آناليزرگرسيون چندگانه و شبکه هاي عصبي مصنوعي در مورد معدن سونگون ثابت کرد که روش شبکه هاي عصبي مصنوعي، با ضريب تعيينR2 = 0/89 و ميانگين مجذور خطاي 74 / 0 براي بهترين شبکه نسبت به آناليز رگرسيون چندگانه، با ضريب تعيين 53 / 0= R2 و ميانگينمجذور خطاي 98 / 2، از دقت بالا تري برخوردار است. درنهايت بر اساس مقايسه ضريب همبستگي و ميانگين خطاي مطلق بين مقاديراندازه گيري شده و پيش بيني شده فرکانس، روش شبکه هاي عصبي مصنوعي داراي بهترين دقت تعيين شد.


کلمات کليدي:

فرکانس لرزش زمين . شبکه هاي عصبي مصنوعي . آناليز رگرسيون چندگانه

اولین کنفرانس مهندسی انفجار (1389)

بلافاصله پس از پرداخت هزینه لینک دانلود توسط سیستم فعال و در اختیار شما قرار می گیرد و یک کد رهگیری جهت پیگیری احتمالی درخواست، به شما داده می شود. همچنین بعد از چند ثانیه به صفحه مورد نظر جهت دریافت مقاله انتقال داده خواهید شد.

قیمت:99.000 ریال

پرداخت آنلاین

------------------------------------------------------------------------

پک جامع آموزش نرم افزار دیتاماین (DATAMINE+ Datamine NPV Scheduler

پک جامع آموزش نرم افزار یودک (UDEC)

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ دو بعدی (FLAC 2D)

پک جامع آموزش نرم افزار راک ورکس (ROCKWORKS)

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز (PLAXIS)

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز سه بعدی تونل (PLAXIS 3D TUNNEL)

پک جامع آموزش نرم افزار PHASE 2

پک جامع آموزش نرم افزار SLIDE

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی (FLAC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار سورپک (Gemcom Surpac)

پک جامع آموزش نرم افزار Plaxis 3D Foundation

پک جامع آموزش نرم افزار UNWEDGE

پک جامع آموزش نرم افزار Swedge

پک جامع آموزش نرم افزار تریدک (3DEC)

پک جامع آموزش نرم افزار MODSIM

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی سه بعدی (PFC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار آبا (ABAQUS)

پک جامع آموزش نرم افزار ژئواستادیو (Geostudio)

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی دو بعدی (PFC 2D)

پک جامع سنجش از دور به همراه آموزش نرم افزار ER Mapper

پک جامع آموزش نرم افزار دیپس (Dips)

پک جامع آموزش نرم افزار میکروماین (Micromine)

پک جامع آموزش نرم افزار تراوش سه بعدی (SEEP 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار 2013 PLAXIS 3D

پک جامع آموزش نرم افزار جم کام ویتل (GEMCOM Whittle

پک جامع آموزش نرم افزار دیپ سویل (Deep Soil)

پک جامع آموزش نرم افزار سورفر (Surfer)

پک جامع آموزش نرم افزار میداس جی تی اس (MIDAS GTS NX 2016

پک جامع آموزش نرم افزار جمکام جمز (GEMCOM GEMS)

پک جامع آموزش نرم افزار سپ (SAP 2000)

پک جامعآموزش نرم افزار جمکام ماینکس (GEMCOM GEOVIA Minex)

پک جامع آموزش نرم افزار وکسلر (Voxler)

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیس (OpenSEES)

پک جامع آموزش نرم افزار ال اس داینا (LS DYNA)

پک جامع آموزش نرم افزار شیک (Proshake)

پک جامع آموزش نرم افزار ماینشد (MineSched)

پک جامع آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR)

پک جامع آموزش نرم افزار Maptek Vulcan

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوفایو (GEO5)

پک جامع آموزش نرم افزار انسافت (Ensoft Suite)

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوسافت (GeoSoft)

پک جامع آموزش نرم افزار یاد (YADE)

پک جامع آموزش نرم افزار ویژوالایزر سه بعدی (Visualizer 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیز پی ال (OpenSees PL)

دانلود نرم افزار اپنسیز پی ال 2019 (OpenSees PL 2019)

دانلود نرم افزار پی اف سی 6 (PFC Suite v6.00.13 x64)

دانلود نرم افزار تریدک 5 (5.20.277 Itasca 3DEC)

دانلود نرم افزار فلگ دو بعدی 8 (Itasca FLAC - FLAC Slope 8.0.454 x64)

دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2013 (PLAXIS 3D 2013)

پک جامع آموزش نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

دانلود نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

پک جامع آموزش نرم افزار انسیس (ANSYS)

پک جامع آموزش نرم افزار اگزاماین سه بعدی (Examine3D

پک آموزش نرم افزار دیتاماین یو جی (Datamine Studio UG)

پک آموزش نرم افزار دیتاماین ا پی (Datamine Studio OP)

پک آموزش نرم افزار دیتاماین آر-ام (Datamine Studio RM)

پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 2D

پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 3D

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2020 ( PLAXIS 2D CONNECT Edition 2020)

دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2020 ( PLAXIS 3D CONNECT Edition 2020)

پک جامع آموزش نرم افزار راک لب (Rocscience RocLab)

دانلود نرم افزار ماین سایت 2019 (Minesight 15.4)

دانلود نرم افزار انسافت 2020 (Ensoft Suite 2020)

دانلود نرم افزار فاین ژئوفایو 2020 (Fine GEO5 Suite Professional Package 2020)

د

دانلود مقاله تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی

دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم

دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم

دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (مطالعه موردی شهرستان کرج

دانلود مقاله بررسی پتانسیل تورم خاک های رسی مناطق مختلف شهرستان کرج

دانلود مقاله بررسی میزان تاثیرپذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ

دانلود مقاله بررسی میزان تاثیرپذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ

نرم ,افزار ,پک ,آموزش ,جامع ,دانلود ,نرم افزار ,آموزش نرم ,پک جامع ,جامع آموزش ,دانلود نرم ,آناليز رگرسيون چندگانه ,آناليز رگرسيون چندگانه، ,عصبي مصنوعي آناليز ,کلمات کليدي فرکانس

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

مقالات حوزه شبکه و تجهیزات شبکه سرزمین روشن کارتون و انیمه مرکز پوست و زیبایی باران پایگاه مقاومت بسیج حضرت امام خمینی (ره) pooria manuscripts/دست نوشته های پوریا ﮼پارس‌وب‌گروه‌آوایِ‌شبانه بلاگ رسمی امیر محمد مجتبایی دانلود کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه فرامرز قراملکی مهارت های مطالعه و یادگیری گروه پژوهشی مدیران کامیاب