مطالعه اثر پل های سنگی در انتشار امواج حاصله از انفجار در محیط های ناپیوسته

چكيده
به هنگام انتشار موج در توده سن گهای درزه دار، به دلیل حضور ناپیوستگ یها در سنگ، میرایی موج ناشی ازانفجار بسیار زیاد است. خواص ناپیوستگی های توده سنگ از قبیل خواص ماده پرکننده و ضخامت آن، تداوم، فاصلهداری، زبری و غیره تاثیر قابل ملاحظ های در تعیین نحوه انتشار و میرایی موج در چنین سنگ هایی دارند.در اکثر پروژه های مهندسی مرتبط با آتشباری و انفجار، در صورتیکه محیط درزه دار باشد، فرض بر این است کهدرزه ها دارای تداوم هستند. در صورتیکه در بعضی مناطق درزه ها دارای تداوم نیستند و اگر در این چنین سنگهاییانفجار با فرض تداوم درز هها صورت پذیرد، نتیجه انفجار مطلوب نبوده و هزین ههای زیادی را در برخواهد داشت.در محیط های سنگی که دارای درزه های ناپیوسته هستند، پل های سنگی و تداوم آنها نقش قابل ملاحظه ای دانتقال انرژی انفجار و خردایش نهایی دارند.یک پل سنگی، در واقع قطعه ای از ماده سنگ است و موج ناشی از انفجار م یتواند از آن عبور کند و راهیبرای گسترش ترک های شعاعی از مرکز انفجار است، در حالیکه درز ههای ناپیوسته دو طرف آن، می توانند نقشسطح آزاد را برای انتشار موج ایفا کرده و باعث انعکاس آن شوند و از گسترش شکستگی جلوگیری کنند. یکی ازروش های مطالعه انتشار موج در چنین توده سن گهایی، بکار گیری روش های عددی است. برای مدل سازی چنینمحیطی، روش المان مجزا به دلیل توانایی مدلسازی ناپیوستگی ها، بهترین گزینه است و مناسب ترین برنامه برایاین هدف، برنامه UDEC است که قابلیت شبیه سازی چنین درزه هایی را دارد.هدف از این مقاله، مطالعه عددی بررسی نقش تداوم درزه ها یا به عبارت دیگر نقش پل های سنگی در انتشارامواج و گسترش تر کهای ناشی از انفجار به منظور بهینه سازی عملیات انفجار برای رسیدن به حداکثر خردشدگیسنگها است. همچنین مطالعه طول پل های سنگی )درمحیطی با درزه های بدون تداوم( روی پروسه انفجار از دیگر اهداف این مقاله می باشد.


كلمات کلیدی:

انتشار موج . ناپیوستگی . انتقال انرژی انفجار . تداوم درزه . پل سنگی . UDEC

اولین کنفرانس مهندسی انفجار (1389)

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

مطالعه اثر پل های سنگی در انتشار امواج حاصله از انفجار در محیط های ناپیوسته

چكيده
به هنگام انتشار موج در توده سن گهای درزه دار، به دلیل حضور ناپیوستگ یها در سنگ، میرایی موج ناشی ازانفجار بسیار زیاد است. خواص ناپیوستگی های توده سنگ از قبیل خواص ماده پرکننده و ضخامت آن، تداوم، فاصلهداری، زبری و غیره تاثیر قابل ملاحظ های در تعیین نحوه انتشار و میرایی موج در چنین سنگ هایی دارند.در اکثر پروژه های مهندسی مرتبط با آتشباری و انفجار، در صورتیکه محیط درزه دار باشد، فرض بر این است کهدرزه ها دارای تداوم هستند. در صورتیکه در بعضی مناطق درزه ها دارای تداوم نیستند و اگر در این چنین سنگهاییانفجار با فرض تداوم درز هها صورت پذیرد، نتیجه انفجار مطلوب نبوده و هزین ههای زیادی را در برخواهد داشت.در محیط های سنگی که دارای درزه های ناپیوسته هستند، پل های سنگی و تداوم آنها نقش قابل ملاحظه ای دانتقال انرژی انفجار و خردایش نهایی دارند.یک پل سنگی، در واقع قطعه ای از ماده سنگ است و موج ناشی از انفجار م یتواند از آن عبور کند و راهیبرای گسترش ترک های شعاعی از مرکز انفجار است، در حالیکه درز ههای ناپیوسته دو طرف آن، می توانند نقشسطح آزاد را برای انتشار موج ایفا کرده و باعث انعکاس آن شوند و از گسترش شکستگی جلوگیری کنند. یکی ازروش های مطالعه انتشار موج در چنین توده سن گهایی، بکار گیری روش های عددی است. برای مدل سازی چنینمحیطی، روش المان مجزا به دلیل توانایی مدلسازی ناپیوستگی ها، بهترین گزینه است و مناسب ترین برنامه برایاین هدف، برنامه UDEC است که قابلیت شبیه سازی چنین درزه هایی را دارد.هدف از این مقاله، مطالعه عددی بررسی نقش تداوم درزه ها یا به عبارت دیگر نقش پل های سنگی در انتشارامواج و گسترش تر کهای ناشی از انفجار به منظور بهینه سازی عملیات انفجار برای رسیدن به حداکثر خردشدگیسنگها است. همچنین مطالعه طول پل های سنگی )درمحیطی با درزه های بدون تداوم( روی پروسه انفجار از دیگر اهداف این مقاله می باشد.


كلمات کلیدی:

انتشار موج . ناپیوستگی . انتقال انرژی انفجار . تداوم درزه . پل سنگی . UDEC

اولین کنفرانس مهندسی انفجار (1389)

بلافاصله پس از پرداخت هزینه لینک دانلود توسط سیستم فعال و در اختیار شما قرار می گیرد و یک کد رهگیری جهت پیگیری احتمالی درخواست، به شما داده می شود. همچنین بعد از چند ثانیه به صفحه مورد نظر جهت دریافت مقاله انتقال داده خواهید شد.

قیمت:99.000 ریال

پرداخت آنلاین

------------------------------------------------------------------------

پک جامع آموزش نرم افزار دیتاماین (DATAMINE+ Datamine NPV Scheduler

پک جامع آموزش نرم افزار یودک (UDEC)

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ دو بعدی (FLAC 2D)

پک جامع آموزش نرم افزار راک ورکس (ROCKWORKS)

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز (PLAXIS)

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز سه بعدی تونل (PLAXIS 3D TUNNEL)

پک جامع آموزش نرم افزار PHASE 2

پک جامع آموزش نرم افزار SLIDE

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی (FLAC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار سورپک (Gemcom Surpac)

پک جامع آموزش نرم افزار Plaxis 3D Foundation

پک جامع آموزش نرم افزار UNWEDGE

پک جامع آموزش نرم افزار Swedge

پک جامع آموزش نرم افزار تریدک (3DEC)

پک جامع آموزش نرم افزار MODSIM

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی سه بعدی (PFC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار آبا (ABAQUS)

پک جامع آموزش نرم افزار ژئواستادیو (Geostudio)

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی دو بعدی (PFC 2D)

پک جامع سنجش از دور به همراه آموزش نرم افزار ER Mapper

پک جامع آموزش نرم افزار دیپس (Dips)

پک جامع آموزش نرم افزار میکروماین (Micromine)

پک جامع آموزش نرم افزار تراوش سه بعدی (SEEP 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار 2013 PLAXIS 3D

پک جامع آموزش نرم افزار جم کام ویتل (GEMCOM Whittle

پک جامع آموزش نرم افزار دیپ سویل (Deep Soil)

پک جامع آموزش نرم افزار سورفر (Surfer)

پک جامع آموزش نرم افزار میداس جی تی اس (MIDAS GTS NX 2016

پک جامع آموزش نرم افزار جمکام جمز (GEMCOM GEMS)

پک جامع آموزش نرم افزار سپ (SAP 2000)

پک جامعآموزش نرم افزار جمکام ماینکس (GEMCOM GEOVIA Minex)

پک جامع آموزش نرم افزار وکسلر (Voxler)

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیس (OpenSEES)

پک جامع آموزش نرم افزار ال اس داینا (LS DYNA)

پک جامع آموزش نرم افزار شیک (Proshake)

پک جامع آموزش نرم افزار ماینشد (MineSched)

پک جامع آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR)

پک جامع آموزش نرم افزار Maptek Vulcan

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوفایو (GEO5)

پک جامع آموزش نرم افزار انسافت (Ensoft Suite)

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوسافت (GeoSoft)

پک جامع آموزش نرم افزار یاد (YADE)

پک جامع آموزش نرم افزار ویژوالایزر سه بعدی (Visualizer 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیز پی ال (OpenSees PL)

دانلود نرم افزار اپنسیز پی ال 2019 (OpenSees PL 2019)

دانلود نرم افزار پی اف سی 6 (PFC Suite v6.00.13 x64)

دانلود نرم افزار تریدک 5 (5.20.277 Itasca 3DEC)

دانلود نرم افزار فلگ دو بعدی 8 (Itasca FLAC - FLAC Slope 8.0.454 x64)

دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2013 (PLAXIS 3D 2013)

پک جامع آموزش نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

دانلود نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

پک جامع آموزش نرم افزار انسیس (ANSYS)

پک جامع آموزش نرم افزار اگزاماین سه بعدی (Examine3D

پک آموزش نرم افزار دیتاماین یو جی (Datamine Studio UG)

پک آموزش نرم افزار دیتاماین ا پی (Datamine Studio OP)

پک آموزش نرم افزار دیتاماین آر-ام (Datamine Studio RM)

پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 2D

پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 3D

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2020 ( PLAXIS 2D CONNECT Edition 2020)

دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2020 ( PLAXIS 3D CONNECT Edition 2020)

پک جامع آموزش نرم افزار راک لب (Rocscience RocLab)

دانلود نرم افزار ماین سایت 2019 (Minesight 15.4)

دانلود نرم افزار انسافت 2020 (Ensoft Suite 2020)

دانلود نرم افزار فاین ژئوفایو 2020 (Fine GEO5 Suite Professional Package 2020)

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2021 (PLAXIS 2D CONNECT Edition V21)

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2021 (PLAXIS 2D CONNECT Edition V21)

دانلود نرم افزار ژئواستادیو 20 (GEO-SLOPE GeoStudio 20 R2 v9.1.1.16749)

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی ورژن 6 (FLAC 3D V6)

پک جامع آموزش نرم افزار مادفلو (MODFLOW)

دانلود مقاله تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی

دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم

دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم

دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (مطالعه موردی شهرستان کرج

دانلود مقاله بررسی پتانسیل تورم خاک های رسی مناطق مختلف شهرستان کرج

دانلود مقاله بررسی میزان تاثیرپذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ

دانلود مقاله بررسی میزان تاثیرپذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ

نرم ,افزار ,پک ,آموزش ,جامع ,های ,نرم افزار ,آموزش نرم ,پک جامع ,جامع آموزش ,دانلود نرم ,انتشار امواج حاصله ,كلمات کلیدی انتشار ,باشد كلمات کلیدی ,ترین برنامه برایاین

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

حقوق وکیل پایه یک sammoradi نمونه سوالات ضمن خدمت طرح طبقه بندی مشاغل دل گرفته ابوالفضل صالحی namnak97 فروش ارزان جزوات کنکوری ، دانشگاهی ، آزمون های آزمایشی afsaneh1 در شرح احوال واریانیان