پیش بینی لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه به روش الگوریتم عددی GA

چكيده
لرزش زمین یکی از آثار جانبی عملیات آتشکاری است. در یک عملیات انفجار بخش عظیمی از انرژی به شکلامواج منتشر می ود که میتوانداثرات مخربی بر محیط داشته باشد. معیار مهم در ارزیابی میزان خسارت ناشیاز لرزش زمین، حداکثر سرعت ذرات است. بهمنظوربررسی میزان خسارت، 57 دادهیثبت شده از 11 بلوکانفجاری در معدن مس سرچشمه کرمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دادههاتوسط دستگاه لرزه نگار100 -PDAS برداشت و به وسیله ینرم افزارldquo; DADISP rdquo; پردازش شده است. در این مقاله با روش الگوریتمعددی ldquo; GA rdquo; رابطه ایارائه شده و نتایج آن با رابطهتجربی پیش بینمیزان خسارت مقایسه شده است. نتایجاین بررسی حاکی از آن است که با بکارگیری الگوریتم GA مقدار رگرسیون به دستآمده به کمک رابطه یتجربی از مقدار 3/ 0 به 5/ 0 افزايش مي يابد.


كلمات کلیدی:

آتشکاری . الگوریتم عددی GA . حداکثر سرعت ذرات

اولین کنفرانس مهندسی انفجار (1389)

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

پیش بینی لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه به روش الگوریتم عددی GA

چكيده
لرزش زمین یکی از آثار جانبی عملیات آتشکاری است. در یک عملیات انفجار بخش عظیمی از انرژی به شکلامواج منتشر می ود که میتوانداثرات مخربی بر محیط داشته باشد. معیار مهم در ارزیابی میزان خسارت ناشیاز لرزش زمین، حداکثر سرعت ذرات است. بهمنظوربررسی میزان خسارت، 57 دادهیثبت شده از 11 بلوکانفجاری در معدن مس سرچشمه کرمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دادههاتوسط دستگاه لرزه نگار100 -PDAS برداشت و به وسیله ینرم افزارldquo; DADISP rdquo; پردازش شده است. در این مقاله با روش الگوریتمعددی ldquo; GA rdquo; رابطه ایارائه شده و نتایج آن با رابطهتجربی پیش بینمیزان خسارت مقایسه شده است. نتایجاین بررسی حاکی از آن است که با بکارگیری الگوریتم GA مقدار رگرسیون به دستآمده به کمک رابطه یتجربی از مقدار 3/ 0 به 5/ 0 افزايش مي يابد.


كلمات کلیدی:

آتشکاری . الگوریتم عددی GA . حداکثر سرعت ذرات

اولین کنفرانس مهندسی انفجار (1389)

بلافاصله پس از پرداخت هزینه لینک دانلود توسط سیستم فعال و در اختیار شما قرار می گیرد و یک کد رهگیری جهت پیگیری احتمالی درخواست، به شما داده می شود. همچنین بعد از چند ثانیه به صفحه مورد نظر جهت دریافت مقاله انتقال داده خواهید شد.

قیمت:99.000 ریال

پرداخت آنلاین

------------------------------------------------------------------------

پک جامع آموزش نرم افزار دیتاماین (DATAMINE+ Datamine NPV Scheduler

پک جامع آموزش نرم افزار یودک (UDEC)

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ دو بعدی (FLAC 2D)

پک جامع آموزش نرم افزار راک ورکس (ROCKWORKS)

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز (PLAXIS)

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز سه بعدی تونل (PLAXIS 3D TUNNEL)

پک جامع آموزش نرم افزار PHASE 2

پک جامع آموزش نرم افزار SLIDE

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی (FLAC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار سورپک (Gemcom Surpac)

پک جامع آموزش نرم افزار Plaxis 3D Foundation

پک جامع آموزش نرم افزار UNWEDGE

پک جامع آموزش نرم افزار Swedge

پک جامع آموزش نرم افزار تریدک (3DEC)

پک جامع آموزش نرم افزار MODSIM

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی سه بعدی (PFC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار آبا (ABAQUS)

پک جامع آموزش نرم افزار ژئواستادیو (Geostudio)

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی دو بعدی (PFC 2D)

پک جامع سنجش از دور به همراه آموزش نرم افزار ER Mapper

پک جامع آموزش نرم افزار دیپس (Dips)

پک جامع آموزش نرم افزار میکروماین (Micromine)

پک جامع آموزش نرم افزار تراوش سه بعدی (SEEP 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار 2013 PLAXIS 3D

پک جامع آموزش نرم افزار جم کام ویتل (GEMCOM Whittle

پک جامع آموزش نرم افزار دیپ سویل (Deep Soil)

پک جامع آموزش نرم افزار سورفر (Surfer)

پک جامع آموزش نرم افزار میداس جی تی اس (MIDAS GTS NX 2016

پک جامع آموزش نرم افزار جمکام جمز (GEMCOM GEMS)

پک جامع آموزش نرم افزار سپ (SAP 2000)

پک جامعآموزش نرم افزار جمکام ماینکس (GEMCOM GEOVIA Minex)

پک جامع آموزش نرم افزار وکسلر (Voxler)

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیس (OpenSEES)

پک جامع آموزش نرم افزار ال اس داینا (LS DYNA)

پک جامع آموزش نرم افزار شیک (Proshake)

پک جامع آموزش نرم افزار ماینشد (MineSched)

پک جامع آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR)

پک جامع آموزش نرم افزار Maptek Vulcan

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوفایو (GEO5)

پک جامع آموزش نرم افزار انسافت (Ensoft Suite)

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوسافت (GeoSoft)

پک جامع آموزش نرم افزار یاد (YADE)

پک جامع آموزش نرم افزار ویژوالایزر سه بعدی (Visualizer 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیز پی ال (OpenSees PL)

دانلود نرم افزار اپنسیز پی ال 2019 (OpenSees PL 2019)

دانلود نرم افزار پی اف سی 6 (PFC Suite v6.00.13 x64)

دانلود نرم افزار تریدک 5 (5.20.277 Itasca 3DEC)

دانلود نرم افزار فلگ دو بعدی 8 (Itasca FLAC - FLAC Slope 8.0.454 x64)

دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2013 (PLAXIS 3D 2013)

پک جامع آموزش نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

دانلود نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

پک جامع آموزش نرم افزار انسیس (ANSYS)

پک جامع آموزش نرم افزار اگزاماین سه بعدی (Examine3D

پک آموزش نرم افزار دیتاماین یو جی (Datamine Studio UG)

پک آموزش نرم افزار دیتاماین ا پی (Datamine Studio OP)

پک آموزش نرم افزار دیتاماین آر-ام (Datamine Studio RM)

پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 2D

پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 3D

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2020 ( PLAXIS 2D CONNECT Edition 2020)

دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2020 ( PLAXIS 3D CONNECT Edition 2020)

پک جامع آموزش نرم افزار راک لب (Rocscience RocLab)

دانلود نرم افزار ماین سایت 2019 (Minesight 15.4)

دانلود نرم افزار انسافت 2020 (Ensoft Suite 2020)

دانلود نرم افزار فاین ژئوفایو 2020 (Fine GEO5 Suite Professional Package 2020)

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2021 (PLAXIS 2D CONNECT Edition V21)

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2021 (PLAXIS 2D CONNECT Edition V21)

دانلود نرم افزار ژئواستادیو 20 (GEO-SLOPE GeoStudio 20 R2 v9.1.1.16749)

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی ورژن 6 (FLAC 3D V6)

پک جامع آموزش نرم افزار مادفلو (MODFLOW)

دانلود نرم افزار ژئوویا سورپک 2020 (GEOVIA Surpac 2020)

دانلود نرم افزار میداس جی تی اس ان ایکس 2021(MIDAS GTS NX 2021)

دانلود نرم افزار میداس جی تی اس ان ایکس 2022(MIDAS GTS NX 2022)

دانلود نرم افزار میداس سویل ورک 2020 (MIDAS SoilWorks 2020)

دانلود مقاله تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی

دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم

دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم

دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (مطالعه موردی شهرستان کرج

دانلود مقاله بررسی پتانسیل تورم خاک های رسی مناطق مختلف شهرستان کرج

دانلود مقاله بررسی میزان تاثیرپذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ

دانلود مقاله بررسی میزان تاثیرپذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ

نرم ,افزار ,پک ,آموزش ,جامع ,دانلود ,نرم افزار ,آموزش نرم ,پک جامع ,جامع آموزش ,دانلود نرم ,كلمات کلیدی آتشکاری ,يابد كلمات کلیدی ,بینمیزان خسارت مقایسه ,کلیدی آتشکاری الگوریتم

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

trysd farnaaaaz روستای گلدشت خبرنامه تخصصی تکنولوژی و موبایل ایران و جهان ماندگار چت|چت شلوغ|چت روم برتر|گپ ماندگار وبلاگ فایلها ما بیشماریم فانوس آموزش نکات مربوط به آموزش سئو