تحلیل عددی اثر تأخیر بین انفجار چال های متوالی در خردایش سنگ

چکيده
هدف از اين مطالعه، بررسي تأثير تأخير بين انفجار چال هاي متوالي به صورت کيفي و در مقياس واقعي است.نرم افزار س هبعدي تفاضل محدود FLAC3D جهت مدل سازي انفجار دو چال مجاور در يک نمونه پله واقعي مورداستفاده قرار گرفت. تاريخچه بارگذاري انفجار ساده سازي شد و به صورت يک پالس مثلثي شکل به ديواره داخليچ اعمال گرديد. ه مچنين برهم کنش انرژي حاصل از انفجار هر چال به عنوان تابعي از تأخير بين چال ها موردبررسي قرار گرفت. ماکزيمم فشار موج ضربه براي مواد منفجرهمختلفمتفاوت بوده و تابعي از سرعت انفجار آ نهامي باشد. در اين مطالعه مدل سازي براي ماده منفجره آنفو و تأخيرهاي زماني 0، 5/ 0 و 5 ميلي ثانيه صورت گرفت.مدل رفتاري موهر-کلمب براي سنگ دربرگيرنده چال هاي انفجار استفاده شد تا اجازه گسيختگي پلاستيک بهسنگ داده شود. مطالعه عددي صورت گرفته نقش تأخير زماني بين انفجار چال هاي متوالي را به صورت کيفيشرح مي دهد. نتايج مطالعه نشان مي دهد که در انتهاي فرآيند موج ضربه، تأخيرهاي طولاني تر منجر به ايجاد تنشباقي مانده بزرگتري در بارسنگ گرديده و وضعيت تنش در بارسنگ به پوش گسيختگي تود هسنگ نزديک تر خواهدش د. در حالت انفجار هم زمان با وجود نرخ سريع انتقال انرژي به توده سنگ، ميزان تنش باقي مانده در بارسنگنسبت به حالت تأخير 5 ميلي ثانيه کمتر است. به عبارت ديگر در حالت تأخير 5 ميلي ثانيه، بارسنگ تحت تأثيرمسير تنش طولاني تري قرار م يگيرد که به پوش گسيختگي توده سنگ خواهد رسيد.


کلمات کلیدی:

انفجار تأخیری . مدل سازی عددی . موج ضربه

اولین کنفرانس مهندسی انفجار (1389)

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

تحلیل عددی اثر تأخیر بین انفجار چال های متوالی در خردایش سنگ

چکيده
هدف از اين مطالعه، بررسي تأثير تأخير بين انفجار چال هاي متوالي به صورت کيفي و در مقياس واقعي است.نرم افزار س هبعدي تفاضل محدود FLAC3D جهت مدل سازي انفجار دو چال مجاور در يک نمونه پله واقعي مورداستفاده قرار گرفت. تاريخچه بارگذاري انفجار ساده سازي شد و به صورت يک پالس مثلثي شکل به ديواره داخليچ اعمال گرديد. ه مچنين برهم کنش انرژي حاصل از انفجار هر چال به عنوان تابعي از تأخير بين چال ها موردبررسي قرار گرفت. ماکزيمم فشار موج ضربه براي مواد منفجرهمختلفمتفاوت بوده و تابعي از سرعت انفجار آ نهامي باشد. در اين مطالعه مدل سازي براي ماده منفجره آنفو و تأخيرهاي زماني 0، 5/ 0 و 5 ميلي ثانيه صورت گرفت.مدل رفتاري موهر-کلمب براي سنگ دربرگيرنده چال هاي انفجار استفاده شد تا اجازه گسيختگي پلاستيک بهسنگ داده شود. مطالعه عددي صورت گرفته نقش تأخير زماني بين انفجار چال هاي متوالي را به صورت کيفيشرح مي دهد. نتايج مطالعه نشان مي دهد که در انتهاي فرآيند موج ضربه، تأخيرهاي طولاني تر منجر به ايجاد تنشباقي مانده بزرگتري در بارسنگ گرديده و وضعيت تنش در بارسنگ به پوش گسيختگي تود هسنگ نزديک تر خواهدش د. در حالت انفجار هم زمان با وجود نرخ سريع انتقال انرژي به توده سنگ، ميزان تنش باقي مانده در بارسنگنسبت به حالت تأخير 5 ميلي ثانيه کمتر است. به عبارت ديگر در حالت تأخير 5 ميلي ثانيه، بارسنگ تحت تأثيرمسير تنش طولاني تري قرار م يگيرد که به پوش گسيختگي توده سنگ خواهد رسيد.


کلمات کلیدی:

انفجار تأخیری . مدل سازی عددی . موج ضربه

اولین کنفرانس مهندسی انفجار (1389)

بلافاصله پس از پرداخت هزینه لینک دانلود توسط سیستم فعال و در اختیار شما قرار می گیرد و یک کد رهگیری جهت پیگیری احتمالی درخواست، به شما داده می شود. همچنین بعد از چند ثانیه به صفحه مورد نظر جهت دریافت مقاله انتقال داده خواهید شد.

قیمت:99.000 ریال

پرداخت آنلاین

------------------------------------------------------------------------

پک جامع آموزش نرم افزار دیتاماین (DATAMINE+ Datamine NPV Scheduler

پک جامع آموزش نرم افزار یودک (UDEC)

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ دو بعدی (FLAC 2D)

پک جامع آموزش نرم افزار راک ورکس (ROCKWORKS)

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز (PLAXIS)

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز سه بعدی تونل (PLAXIS 3D TUNNEL)

پک جامع آموزش نرم افزار PHASE 2

پک جامع آموزش نرم افزار SLIDE

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی (FLAC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار سورپک (Gemcom Surpac)

پک جامع آموزش نرم افزار Plaxis 3D Foundation

پک جامع آموزش نرم افزار UNWEDGE

پک جامع آموزش نرم افزار Swedge

پک جامع آموزش نرم افزار تریدک (3DEC)

پک جامع آموزش نرم افزار MODSIM

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی سه بعدی (PFC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار آبا (ABAQUS)

پک جامع آموزش نرم افزار ژئواستادیو (Geostudio)

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی دو بعدی (PFC 2D)

پک جامع سنجش از دور به همراه آموزش نرم افزار ER Mapper

پک جامع آموزش نرم افزار دیپس (Dips)

پک جامع آموزش نرم افزار میکروماین (Micromine)

پک جامع آموزش نرم افزار تراوش سه بعدی (SEEP 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار 2013 PLAXIS 3D

پک جامع آموزش نرم افزار جم کام ویتل (GEMCOM Whittle

پک جامع آموزش نرم افزار دیپ سویل (Deep Soil)

پک جامع آموزش نرم افزار سورفر (Surfer)

پک جامع آموزش نرم افزار میداس جی تی اس (MIDAS GTS NX 2016

پک جامع آموزش نرم افزار جمکام جمز (GEMCOM GEMS)

پک جامع آموزش نرم افزار سپ (SAP 2000)

پک جامعآموزش نرم افزار جمکام ماینکس (GEMCOM GEOVIA Minex)

پک جامع آموزش نرم افزار وکسلر (Voxler)

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیس (OpenSEES)

پک جامع آموزش نرم افزار ال اس داینا (LS DYNA)

پک جامع آموزش نرم افزار شیک (Proshake)

پک جامع آموزش نرم افزار ماینشد (MineSched)

پک جامع آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR)

پک جامع آموزش نرم افزار Maptek Vulcan

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوفایو (GEO5)

پک جامع آموزش نرم افزار انسافت (Ensoft Suite)

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوسافت (GeoSoft)

پک جامع آموزش نرم افزار یاد (YADE)

پک جامع آموزش نرم افزار ویژوالایزر سه بعدی (Visualizer 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیز پی ال (OpenSees PL)

دانلود نرم افزار اپنسیز پی ال 2019 (OpenSees PL 2019)

دانلود نرم افزار پی اف سی 6 (PFC Suite v6.00.13 x64)

دانلود نرم افزار تریدک 5 (5.20.277 Itasca 3DEC)

دانلود نرم افزار فلگ دو بعدی 8 (Itasca FLAC - FLAC Slope 8.0.454 x64)

دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2013 (PLAXIS 3D 2013)

پک جامع آموزش نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

دانلود نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

پک جامع آموزش نرم افزار انسیس (ANSYS)

پک جامع آموزش نرم افزار اگزاماین سه بعدی (Examine3D

پک آموزش نرم افزار دیتاماین یو جی (Datamine Studio UG)

پک آموزش نرم افزار دیتاماین ا پی (Datamine Studio OP)

پک آموزش نرم افزار دیتاماین آر-ام (Datamine Studio RM)

پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 2D

پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 3D

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2020 ( PLAXIS 2D CONNECT Edition 2020)

دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2020 ( PLAXIS 3D CONNECT Edition 2020)

پک جامع آموزش نرم افزار راک لب (Rocscience RocLab)

دانلود نرم افزار ماین سایت 2019 (Minesight 15.4)

دانلود نرم افزار انسافت 2020 (Ensoft Suite 2020)

دانلود نرم افزار فاین ژئوفایو 2020 (Fine GEO5 Suite Professional Package 2020)

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2021 (PLAXIS 2D CONNECT Edition V21)

دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2021 (PLAXIS 2D CONNECT Edition V21)

دانلود نرم افزار ژئواستادیو 20 (GEO-SLOPE GeoStudio 20 R2 v9.1.1.16749)

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی ورژن 6 (FLAC 3D V6)

پک جامع آموزش نرم افزار مادفلو (MODFLOW)

دانلود نرم افزار ژئوویا سورپک 2020 (GEOVIA Surpac 2020)

دانلود نرم افزار میداس جی تی اس ان ایکس 2021(MIDAS GTS NX 2021)

دانلود نرم افزار میداس جی تی اس ان ایکس 2022(MIDAS GTS NX 2022)

دانلود مقاله تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی

دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم

دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم

دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (مطالعه موردی شهرستان کرج

دانلود مقاله بررسی پتانسیل تورم خاک های رسی مناطق مختلف شهرستان کرج

دانلود مقاله بررسی میزان تاثیرپذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ

دانلود مقاله بررسی میزان تاثیرپذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ

نرم ,افزار ,پک ,آموزش ,جامع ,دانلود ,نرم افزار ,آموزش نرم ,پک جامع ,جامع آموزش ,دانلود نرم ,رسيد کلمات کلیدی ,ميلي ثانيه، بارسنگ ,سريع انتقال انرژي ,تنشباقي مانده بزرگتري

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

بورس اوراق بهادار تهران مهر تو عکسی بر ما نیفکند / آئینه‌رویا! آه از دلت، آه... مدیریت بازاریابی neginelkavir احکام شرعی و مطالب مذهبی ،دینی و اسلامی مطالب اینترنتی good bastangohar1 موبایلی ها فراباشگاه مشتریان امواج